Порядок (Інструкція) обліку членів профспілки працівників освіти і науки України, виготовлення, збереження та видачі профспілкових документів.

Затверджений

постановою президії ЦК профспілки працівників освіти і науки України від  26.05.92 N П-16

Порядок (Інструкція) обліку членів профспілки

працівників освіти і науки України,

виготовлення, збереження та видачі

профспілкових документів.

1.      Облік членів профспілки здійснюється первинною профспілковою організацією за обліковими  картками  члена профспілки.

Облікова картка члена профспілки (далі: ” облікова картка”) є основним документом обліку персонального складу профспілкової організації та має однаковий номер з квитком члена профспілки.

2.      Прийом на облік членів профспілки проводиться  в індивідуальному порядку головою профспілки, профорганізатором або особою, уповноваженою на це (далі: “голова профкому”) при пред’явленні квитка і облікової картки члена профспілки.

Для осіб, які вперше вступають до профспілки, підставою для прийняття на облік у первинній організації є заява про вступ до профспілки.

3.      Якщо на облік у первинну організацію стає особа, яка на попередньому місці роботи перебувала в іншій профспілці, голова профкому зобов’язаний роз’яснити їй основні статутні положення, права та обов’язки члена профспілки, зробити запис назви нової профспілки у квитку члена профспілки в розділі «Дані про належність до профспілки», ствердити цей запис підписом і печаткою профкому, вказавши дату взяття на облік.

При переході члена профспілки з однієї первинної організації до іншої  первинної організації профспілки працівників освіти і науки України записи до квитка не вносяться.

4. При переході члена профспілки з іншої профспілки, яка є членською організацією ФП України, його квиток і облікова картка не обмінюються.

5. Члену  профспілки, який знімається з профспілкового обліку, на руки під розписку видається  облікова картка.  До облікової картки заносяться записи про зняття з обліку, сплату внесків , які завіряються підписом голови профкому та печаткою профспілкового органу.

6. Зняття з обліку виключених з профспілки здійснюється головою профкому у встановленому порядку після затвердження  профспілковим комітетом первинної організації рішення зборів профгрупи або цехової  організації про виключення.

7.За членами профспілки – жінками, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей, пенсіонерами, тимчасово непрацюючими, безробітними, зберігається право залишатися на обліку в профспілковій організації за місцем останньої роботи, або проживання.

8.Члени профспілки, зайняті; на сезонних роботах, в міжсезонний період перебувають на обліку за місцем сезонної роботи, якщо вони укладають трудовий договір на наступний сезон..

Члени профспілки, які працюють за сумісництвом, перебувають на обліку в профспілковій організації по місцю основної роботи.

9.Члени профспілки – студенти на період проходження виробничої практики тривалістю більша 6 місяців в установах освіти можуть ставати на облік в профспілкових організаціях цих установ.

10. У випадках ліквідації установи освіти та припинення діяльності первинної профспілкової організації цієї установи питання профспілкового обліку членів профспілки вирішує вищий у порядку підлеглості профспілковій орган згідно з п.  Статуту профспілки.

11. Облікові картки членів  профспілки, які вибули в організації , але не знялися з профспілкового обліку, а також виключених з профспілки зберігаються в профкомі не більше одного року, а потім знищуються.

12. Якщо в обліковій картці члена профспілки повністю використане місце для відміток, до неї додається бланк нової картки за тим же номером.

13..Знищення облікових карток проводиться комісією у складі голови профкому, скарбника, члена ревізійної комісії із складанням відповідного акта.

При знищенні облікових каток у випадку, визначених у п.12 цього порядку, в акті вказується прізвище, ім’я по батькові члена профспілки, якому належала облікова картка, номер членського квитка, останній місяць сплати членських профспілкових внесків.

14..Відповідальність за правильне ведення обліку членів профспілки покладається на  голів профкомів, профорганізаторів або за рішенням профспілкового органу на іншу особу з числа членів первинної організації.

15. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації  щорічно перевіряє стан обліку членів профспілки, збереження облікових  карток та бланків профспілкових документів, про що складає акта та інформує профком.

16. Бланки квитків  і облікових карток членів профспілки виготовляються на замовлення Центрального комітету профспілки. Об’єми замовлення визначаються щорічно з урахуванням заявок від Кримського республіканського, обласних та Київського міського комітетів профспілки.