Зміни та доповнення до колективного договору

ЗАТВЕРДЖЕНО
зборами трудового колективу
Грушівської гімназії
Протокол № 5 від « 09 » 11. 2022р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
між адміністрацією та профспілковим комітетом Грушівської гімназії Первомайської міської ради Миколаївської області
на 2021-2025 рр.

З метою приведення положень колективного договору у відповідність до законодавства (рекомендації від 01.07.2022 No 2352-ІХ) внести зміни до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Грушівської гімназії Первомайської міської ради Миколаївської області на 2021-2025 рр.

1. Внести зміни та доповнити новими пунктами правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грушівської гімназії на період дії правового режиму воєнного стану :
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Оновлені Правила складені з урахуванням змісту основних організаційно – правових документів закладу – Статуту та Колективного договору і вступають у дію та вважаються чинними по факту затвердження їх загальними зборами трудового колективу до прийняття нового документу, розробленого і затвердженого в установленому порядку.
2. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішує директор закладу в межах наданих йому повноважень, спільно або за погодженням із профспілковим комітетом.
3. Правила погоджені з профспілковим комітетом і враховують умови роботи закладу освіти на період дії правового режиму воєнного стану.
4. Трудова дисципліна у закладі ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. 7
РОЗДІЛ І
ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ I ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
1. Відповідно до статті 29 КЗпП України директор закладу освіти до початку роботи працівника за трудовим договором в узгоджений із працівником спосіб інформує його про:
1) місце роботи (інформація про заклад, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;
2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;
3) права та обов’язки, умови праці;
4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору – під підпис;
5) правила внутрішнього трудового розпорядку, умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору;
6) проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
7) організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);
8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;
9) процедуру та встановлені КЗпП України строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.
При укладенні трудового договору про дистанційну роботу керівник закладу повинен забезпечити виконання лише пунктів 1, 3, 5, 7-9 частини першої цієї статті та у разі потреби надати працівникові необхідні для виконання роботи обладнання та засоби, а також рекомендації щодо роботи з ними. Інформування може відбуватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо безпеки праці.
2. Ознайомлення працівників з наказами, повідомленнями, іншими локальними документами, які стосуються прав та обов’язків працівника, допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Також у трудовому договорі за згодою сторін для ознайомлення передбачаються електрона пошта, телефон, месенджери.
Свої контактні дані працівник зазначає у заяві про прийняття на роботу або в письмовому трудовому договорі.
3. Директор закладу освіти відповідно до статті 23 КЗпП України інформує працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечує рівні можливості таких працівників для його укладення.
4. У разі звільнення за скороченням директор закладу повідомляє працівника про звільнення за два місяці, пропонує іншу роботу в закладі, враховує переважне право працівника залишитися на роботі, запитує згоду профспілки на звільнення, якщо працівник – член профспілки, а в день звільнення видає працівнику копію наказу про звільнення, розрахунок, зокрема вихідну допомогу, і на вимогу працівника вносить запис про звільнення до трудової книжки, яку зберігає працівник (ст. 43, 44, 47, 492 КЗпП).
5. Директор закладу освіти може розірвати з працівником трудовий договір, якщо неможливо забезпечити його роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку зі знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних і технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій (п. 6 ст. 41 КЗпП). При звільненні працівнику виплачують вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку ( ст.44 КЗпП).
6. При звільненні працівників на підставі п. 6 ст. 41 КЗпП директор закладу освіти відповідно до ст.492 КЗпП:
• попереджає про наступне вивільнення працівників персонально не пізніше ніж за 10 к. дн.;
• надає профспілці інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини вивільнення, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення — не пізніше ніж за 10 к. дн. до запланованого вивільнення працівників;
• консультується з профспілковим комітетом закладу про заходи щодо запобігання масовим звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень – протягом 5 к. дн.;
• повідомляє державну службу зайнятості про заплановане вивільнення працівників, якщо вивільнення масове (ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення») – за 10 к. дн. до звільнення.
7. У день звільнення керівник закладу відповідно до ст.ст. 47 та 116 КЗпП видає працівнику:
– копію наказу про звільнення;
– письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні;
– проводить розрахунок в день звільнення;
– на вимогу працівника вносить належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.
РОЗДІЛ ІІ.
ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
1. Не вважати порушенням трудової дисципліни працівників, які працюють дистанційно через реальні об’єктивні причини, наприклад, поганого зв’язку чи відсутності Інтернет – з’єднання, обстріли, відсутність електропостачання чи пошкодження технологічного обладнання чи мереж.
2. Працівникам виключно за добровільним бажанням може бути надана відпустка (із збереженням або без збереження заробітної плати) відповідно до вимог трудового законодавства.
РОЗДІЛ ІІІ.
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА
1. Директор закладу створює організаційні, економічні умови для дотримання працівниками трудової дисципліни, використовує методи переконання, заохочення за сумлінну працю та її високі показники.
До порушників трудової дисципліни застосовують заходи дисциплінарного стягнення.
2. Директор закладу освіти несе персональну відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників закладу.
3. При очному режимі роботи закладу директор проводить відповідні заходи з посилення безпеки:
– обов’язкову перевірку закладу освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів;
– перевірку готовності систем оповіщення, зокрема, доступності оповіщення для дітей із порушеннями зору та слуху;
– визначення та позначення шляхів евакуації;
– наявність обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу;
– створення запасів води та медикаментів;
– проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі повітряної тривоги; – проведення навчальних занять щодо здоров’я збереження, надання до медичної підготовки тощо;
– підключення мережі Wi-Fi в укриттях для проведення занять (за можливості).
4. Контролює наявність та своєчасність проходження попереднього та щорічного медичних оглядів працівниками закладу у терміни, що передбачені законодавством України
РОЗДІЛ ІV.
РОБОЧИЙ ЧАС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
1. Структура та тривалість навчального тижня, дня, занять і відпочинку, а також форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом в межах часу, передбаченого освітньою програмою (відповідно до обсягу навчального навантаження та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо).
2. В умовах воєнного стану безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання складає для учнів:
1-2 класів – 2 навчальних заняття по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;
3-4 класів – 2 навчальних заняття по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;
5-6 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
7-9 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;
(Наказ МОЗ від 01.08.2022 р. № 1371).
3. За педагогічними та науково-педагогічними працівниками в разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період зберігається попередній середній заробіток. (ч. 2 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VIII.).
4. Робота у вихідний день компенсується працівникам наданням іншого дня відпочинку.
5. Під час воєнного стану не застосовувати перелік виняткових випадків, коли можна залучити працівника до роботи у вихідний день. (ст. 71 КЗпП).
6.У період дії воєнного стану не застосовувати норми статті 73 КЗпП щодо святкових і не робочих днів відповідно до Закону України № 2352-IX від 01.07.2022.
7. У період дії правового режиму воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці в бік погіршення повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни відповідно до статті 32 та статті 103 Кодексу законів про працю України.
8. В умовах дистанційного режиму роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.
Під час дистанційного режиму роботи за працівниками зберігаються права та обов’язки, визначені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.
Дистанційний режим роботи не поширюється на працівників, які знаходяться у відрядженні, а також на працівників, які призвані на військову службу (знаходяться на військовій службі відповідно до вимог чинного законодавства) або проходять службу у підрозділах територіальної оборони.
Директор закладу освіти забезпечує щоденний моніторинг результатів роботи працівників у будь-який доступний спосіб, у тому числі із використанням засобів відеоконференцзв’язку.
9. Оплата праці працівників закладу освіти під час оголошених канікул здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства. Згідно з пунктами 78 та 89 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 № 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.
Зарплату працівникам за весь час щорічної відпустки виплачувати до початку відпустки.
10. У період дії воєнного стану надавати працівникам щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік, а педагогічним працівникам тривалістю 56 календарних днів.
11. Зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами має розглядатися як простій (стаття 34 Кодексу Законів про працю України). Таке зупинення можливе лише у разі, якщо з об’єктивних причин неможливо організувати роботу у дистанційному режимі. Порядок оплати часу простою визначаються положеннями статті 113 КЗпП.
12. Якщо адміністрація закладу не може зв’язатися з працівником, який відсутній на робочому місці, не вийшов на зв’язок або з інших причин, табелювати його відсутність кодом «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин»). Після з’ясування обставин та виявлення, що причини були поважні, можна скорегувати табель кодом «І» («інші причини неявки»).
13. У період дії воєнного стану керівник закладу за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи та не може виконувати свої посадові обов’язки дистанційно, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки».
На час виконання працівниками закладу освіти обов’язків з територіальної оборони у робочий час їм гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
14. За ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану може здійснюватися призупинення дії трудового договору. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.
Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.